EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Zpráva o národní konferenci EMIN 7.10.2014

24. 10. 2014 17:09

Záštitu nad konferencí převzal místopředseda Senátu PČR Zdeněk Škromach.

Ve svém úvodním projevu místopředseda parlamentu Zdeněk Škromach zhodnotil vývoj v Evropě a České republice od usnesení „Úloha minimálního příjmu v boji proti chudobě a prosazování společnosti sociálního začleňování v Evropě“, které přijal Evropský parlament v roce 2010. Evropská konference se v téže době zavázala ke snaze o snížení míry chudoby v rámci Strategie 2020. Přesto, že je v Evropě kladen silný důraz na snižování chudoby, míra chudoby stále stoupá. K faktorům, které ji způsobují, patří nezaměstnanost, zaměstnání s malým příjmem, nízké vzdělání, změny ve struktuře rodin, zdravotní postižení, případně též vliv drog, alkoholismu, migrace či příslušnost k etnické menšině. Zvyšování počtu lidí zažívajících chudobu narušuje základní demokratický princip rovnosti všech občanů. Podle statistiky ČR má sice nejnižší procento lidí žijících pod hranicí chudoby v zemích EU, ale to je procento velmi relativní a odvíjí se od metodiky posuzování míry chudoby. EK usiluje o vyváženou sociálně ekonomickou politiku EU, jejímž základním kamenem by mohl být právě vhodný systém minimálního příjmu ve všech členských zemích. Systém minimálního příjmu může fungovat jako hospodářský stabilizátor, neboť je známo, že země se systémem sociální ochrany na vysoké úrovni mnohem lépe odolávají dopadům krize. Minimální příjem je vnímán jako doplněk k dalším dávkám sociálního zabezpečení k vytvoření tzv. „bezpečnostní sítě“, tedy k poslednímu zamezení rizika chudoby a k revizi hladiny životního a existenčního minima.

Ostatní řečníci rovněž poukazovali na závazky Evropské Rady a Komise týkající se koncepce přiměřeného minimálního příjmu, který je v Evropě vnímán jako 60 % mediánu průměrného příjmu, na potřebu udržet lidi žijící pod hranicí chudoby v aktivním přístupu k životu. 

Dagmar Kocmánková, koordinátorka projektu EMIN v ČR objasnila záměr projektu financovaného Evropskou komisí, který je rozvržen do let 2013 a 2014. V tomto projektu hrají významnou roli nevládní organizace, které mají blíže k lidem zažívajícím chudobu a snaží se dosáhnout konsenzu o přiměřeném a dostupném minimálním příjmu. V rámci projektu dochází k výměně zkušeností jednotlivých národních sítí, upřesňování definic a kritérií pro tento koncept. Česká EAPN ve spolupráci s MPSV zpracovala zprávu o podmínkách k přijetí schématu minimálního příjmu v rámci stávajících dávek ze státního rozpočtu. Základním pilířem je systém pomoci v hmotné nouzi. Systém pomoci v hmotné nouzi je zacílen na lidi s nedostatečným příjmem. Hlavní podmínkou je nízký příjem a nemožnost zlepšit situaci vlastním přičiněním. 

Zde najdete celou zpráva z konference v češtině a angličtině.